Vattenprov

Varför är det viktigt att ta ett vattenprov?

Dricksvatten av god kvalitet med vattenprov

Dricksvatten klassificeras som ett livsmedel och därför ställs lika höga krav på dricksvatten som allt annat livsmedel som vi äter och dricker. Omkring 1,2 miljoner permanenta hushåll har vatten från egen brunn och lika många med fritidshus. När man har kommunalt vatten behöver man normalt inte oroa sig för vattnets kvalitet eftersom kommunen utför vattenprover regelbundet. Har man däremot egen brunn bör man ta ett bakteriellt vattenprov minst varje 3:e år. Man kan även ta vattenprov på metaller, färg, grumlighet, kalk, uran eller radon. Har man små barn är det viktigt att kontrollera vattnets innehåll av fluorid som vid för höga halter kan missfärga tänderna hos barnet.

Det kommunala dricksvattnet omfattas av regler med betydligt strängare krav än privata enskilda vatten. Om du har en egen brunn får du själv ta ansvar för vattenprovtagning och eventuella åtgärder. Det är viktigt att du vänder dig till ett ackrediterat laboratorium för att ta ett vattenprov. Vi tillhandahåller vattenprover från Eurofins som är ett ackrediterat laboratorium.


- När man tagit sitt vattenprov kan vi hjälpa till med analysen av vattenprovet som sedan ligger till grund för vilka åtgärder som bör utföras.

Förklaring av vattenanalysen Klicka på bilden: Förklaring till analysresultaten

Tjänligt - Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt är de riktvärden som Livsmedelsverket har för dricksvattenkvaliteten. Om vattnet bedöms som otjänligt ska man inte dricka det vattnet utan man bör göra en ordentlig kontroll av brunnen och söka orsaken till föroreningen. Tjänligt med anmärkning är en varningsklocka men innebär oftast att man kan dricka vattnet utan någon hälsorisk. Men om det finns en förorening som ligger över fastställda gränsvärden bör dessa föroreningar åtgärdas.

Börja alltid med en analys

Du kan beställa ett analyspaket från oss eller du kanske redan har en analysrapport sedan tidigare. När analysrapporten är klar går vi igenom och förklarar analysrapporten tillsammans med dig. Vi kan även lämna förslag på åtgärder på ditt vatten.

Tjänligt: Vattnet är fullgott som dricksvatten och för övriga hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning: Vattnet har något avvikande sammansättning men bedöms inte orsaka någon direkt risk för hälsan. Vattnet ligger dock i riskzonen och ogynnsamma förhållanden kan innebära en förändring i sammansättningen som leder till att vattnet blir otjänligt. En begränsad vattenanvändning kan vara nödvändig, exempelvis för barn och känsliga personer.

Otjänligt: Vattnet bör inte användas som dryck eller vid matlagning av någon, då detta kan innebära hälsorisker.

Beställ vattenanalys »

Vad gör jag om vattenkvaliteten i min brunn visar sig vara dålig?

Livsmedelsverkets hemsida återfinns nyttig information kring bristande dricksvattenkvalitet och förslag på åtgärder för olika typer av kvalitetsproblem.