Vi hjälper dig med ditt vatten

och erbjuder kundanpassade lösningar inom vattenrening.

Arsenik i dricksvattnet

I vissa begränsade områden i Sverige finns arsenik naturligt i höga halter i berggrunden, och därmed i grundvattnet, dock är halterna i grundvattnet i allmänhet låga i Sverige.

Arsenik har använts som träskyddsmedel, bekämpningsmedel m.m. och utsläpp från gruvavfall och metallsmältverk har lett till att många markområden förorenats med arsenik. Arsenik är lukt och smakfritt och man behöver således ta ett vattenprov för att konstatera arsenik. Gränsvärdet för arsenik är 0,01 mg/l (10µg/l).

Faror med arsenik i vattnet

Arsenik är en mycket giftig halvmetall och ansamlas i både växter och djur och kan transporteras i näringskedjan.

Arsenik i vattnet

Ett välkänt gift som kan ge allvarliga hälsoeffekter vid både akut och kronisk exponering.

Arsenik är cancerframkallande och kan efter lång tids exponering ge tumör i hud, lunga, urinblåsa och troligtvis även i lever och njurarna. Arsenik kan även ge upphov till andra kroniska hälsoeffekter som hjärt-kärlsjukdom, leverskada, kronisk hosta och diabetes.

Arsenik får vi i oss via mat, dricksvatten, luft och tobaksrökning. Eftersom barn dricker mer vatten per kilo kroppsvikt är det viktigt att skydda dom från sådan exponering.